본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Trung tâm gia đình Yesan county

HOME Thông tin sinh hoạt cần thiết Chính sách hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Trung tâm gia đình Yesan county

Trung tâm gia đình Yesan county
  • Ngày thành lập: 03.03.2018
  • Địa chỉ: Tầng 2, 15, Sanseonggongwon 2gil, Yesan-up (diện tích 295,4m2)
  • Đơn vị điều hành: Bộ phận Phúc lợi cư dân Yesan county
  • Trung tâm tư nhân do Chính quyền Yesan county trực tiếp điều hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
  • Giám đốc trung tâm: Giám đốc Ban Phúc lợi Cư trú Quận Yesan
  • Nhân viên toàn thời gian: 6
  • Tình trạng nhân viên

Bảng sau cung cấp thông tin về những người phụ trách tại Trung tâm Gia đình và nhiệm vụ và số điện thoại của họ.

Nhiệm vụ. Điện thoại -
Các chương trình gia đình đa văn hóa 041)339-8382
Tư vấn gia đình và các chương trình. 041)339-8383
Chương trình dạy tiếng Hàn 041)339-8384
Các chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 041)339-8387
Các chương trình hội nhập đa văn hóa. 041)339-8388
Các chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em. 041)339-8389