본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារ ស្រុកយ៉េសាន

HOME ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការរស់នៅ គោលការណ៍ផ្តល់ជំនួយដល់គ្រួសារដែលមានវប្បធម៌ចំរុះ កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារ ស្រុកយ៉េសាន

កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារ ស្រុកយ៉េសាន
កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារ ស្រុកយ៉េសាន

តារាងខាងក្រោមផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី ដែលដំណើរការដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារ រួមទាំងចំណង ជើងកម្មវិធី រយៈពេល និងការពិពណ៌នា។

ប្រភេទ ឈោ្មះ ពេលវេលា អត្ថន័យ
ទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារ ការបំពេញតួនាទីជាឪពុក ខែ2 ~6 ឪពុកដែលចូលរួមមានតួនាទីកាន់តែធំក្នុងការចិញ្ចឹមកូន និងទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងនាមជាឪពុក ខណៈដែលកូនៗមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះឪពុកកាន់តែច្រើន។
កម្មវិធីបង្កើតបរិយាកាសពីរភាសាសម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌ ខែ4 ~5 លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំពីរភាសា និងការលើកកម្ពស់សុខភាព និងការលូតលាស់របស់កុមារ
ការអប់រំសម្រាប់ឪពុកម្តាយនៃគ្រួសារពហុវប្បធម៌ ខែ2 អនុញ្ញាតឱ្យឪពុកម្តាយទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការជួយកូនរបស់ពួកគេឱ្យសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតសាលារៀន
ការគាំទ្រសម្រាប់ការកែលម្អទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ ខែ4 ~11 ការអប់រំសមភាពយេនឌ័រ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមភាពយេនឌ័រក្នុងគ្រួសារ
កម្មវិធីទេពកោសល្យកុមារពហុវប្បធម៌ ខែ2 ~12 ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់កុមារនៃគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដើម្បីចិញ្ចឹមក្តីសុបិនរបស់ពួកគេដោយការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសកលតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗ
រៀនភាសាកំណើតរបស់ម្តាយ ៖ ស៊ីនចាវ ខែ4 ~11 ផ្តល់ឱកាសឱ្យកុមារបានរៀនភាសាកំណើតរបស់ពួកគេ ប្រាស្រ័យទាក់ទងកាន់តែប្រសើរជាមួយម្តាយរបស់ពួកគេ និងរីកចម្រើនទៅជាទេពកោសល្យសកល។
ការប្រឹក្សាគ្រួសារ ខែ1 ~12 ចាត់តាំងអ្នកប្រឹក្សាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះដល់គ្រួសារនីមួយៗ ដើម្បីជួយដោះស្រាយជម្លោះផ្ទៃក្នុងផ្សេងៗ ដែលកើតឡើង និងផ្តល់ការប្រឹក្សាគ្រួសារ
ការថែទាំគ្រួសារ សេវាអប់រំតាមផ្ទះ ខែ1~12 ឱឱ្យគ្រូទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារ ដែលជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការចូលរួមថ្នាក់ក្រុម ដោយសារការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួម (ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត) ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មតាមតម្រូវការ
ជីវិត​គ្រួសារ ការអប់រំសម្រាប់ការកែលម្អរបបអាហារសម្រាប់ស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ ខែ2 ~6 ធានានូវរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលដោយផ្អែកលើអាហារកូរ៉េដែលមានជីវជាតិ
សេវាបកប្រែ ខែ1~12 ផ្តល់សេវាបកប្រែ ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបរៀបការមកដល់ប្រទេសកូរ៉េ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនង និងសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតនៅប្រទេសកូរ៉េកាន់តែលឿន។
វគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរសម្រាប់ស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍រៀបការ ខែ6~10 ស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍រៀបការអាចទទួលបានការគោរព និងក្លាយជាបេក្ខជនការងារប្រសើរជាងមុនដោយទទួលបានប័ណ្ណបើកបរ
ទំនាក់ទំនងនិងការអប់រំសកល ខែ1~12 ផ្តល់សេវាភាសាបរទេសសម្រាប់បុគ្គល ឬអង្គការដែលប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍
ការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកទំនាក់ទំនងសកល ខែ3~6 ការបណ្តុះបណ្តាលការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍មកពីផ្នែកភាសាផ្សេងៗ ដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គភាសានៅក្នុងសហគមន៍
ការបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព គ្រូបង្រៀនសម្រាប់កម្មវិធីការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ទៅវិញទៅមក ខែ3~10 បណ្ដុះបណ្ដាលជនអន្តោរប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅជាគ្រូដែលមានសមត្ថភាព ដែលអាចបង្ហាញវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតាមរបៀបងាយស្រួល និងរីករាយ
កម្មវិធីអប់រំសុវត្ថិភាពពហុវប្បធម៌ ខែ3~11 លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌ និងអ្នករស់នៅបរទេស
សហគមន៍​មូលដ្ឋាន កន្លែងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ និងការទំនាក់ទំនង (ក្រុមបែងចែកតាមសញ្ជាតិ) ខែ1~6 ជួយស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងការក្លាយជាអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង ដោយការផ្គូផ្គងពួកគេជាមួយស្ត្រីមកពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេ
ថ្នាក់សិប្បកម្មជាមួយអ្នកស្រុក ខែ2~6 ផ្តល់វេទិកាសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងជួយលើកកម្ពស់អារម្មណ៍នៃសហគមន៍ដោយផ្តល់ឱកាសសម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌ និងសមាជិកសហគមន៍ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នា។
ជំនួយថែទាំកុមារ ខែ2~6 បង្កើតបរិយាកាសអប់រំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទប់ស្កាត់ឧបទ្ទវហេតុសុវត្ថិភាពដោយផ្តល់សេវាថែទាំកុមារសម្រាប់កុមាររបស់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល
កញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍រៀបការយោងទៅតាមដំណាក់កាលនៃការតាំងទីលំនៅ ខែ9~12 បង្កើតប្រព័ន្ធសេវាកម្មគាំទ្រសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងការស្វែងយល់ពីដំណើរការបង្កើតគម្រោង និងអនុវត្តដោយខ្លួនឯង។
កម្មវិធីបោះពុម្ពកាសែតពហុវប្បធម៌ ខែ1~12 អនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកពហុវប្បធម៌សរសេរអត្ថបទព័ត៌មានសម្រាប់កាសែតក្នុងស្រុក ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីពហុវប្បធម៌នៅក្នុងសហគមន៍ និងលើកកម្ពស់ការគោរពខ្លួនឯងក្នុងចំណោមស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍។
ការបញ្ជូនគ្រូសម្រាប់កម្មវិធីការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ទៅវិញទៅមក ខែ1~12 លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការទទួលយកពហុវប្បធម៌ តាមរយៈបទពិសោធន៍ និងការអប់រំពហុវប្បធម៌ សំដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ទៅវិញទៅមក។
Daieum កម្មវិធីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយរៀបការ ខែ1~12 ជួយជនអន្តោប្រវេសន៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកគេជាសមាជិកសកម្ម និងឯករាជ្យនៃសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការទទួលយកពហុវប្បធម៌
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រួសារពហុវប្បធម៌ ខែ4~12 បង្កើតសហគមន៍ដ៏ល្អមួយដែលពលរដ្ឋកូរ៉េ និងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកយ៉េសាន មានអារម្មណ៍រួបរួមគ្នា
ចម្អិនអាហារងាយស្រួលសម្រាប់ឪពុក ខែ5~11 កម្ចាត់ការរើសអើងអំពីតួនាទីយេនឌ័រ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមភាពយេនឌ័រ ដើម្បីឱ្យទាំងបុរស និងស្ត្រីអាចរួមចំណែកស្មើភាពគ្នាក្នុងការបំពេញភារកិច្ចគ្រួសារ។
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រួសារ ខែ1~12 រួមចំណែកដល់ប្រភេទថ្មីនៃវប្បធម៌គ្រួសារ និងលើកកម្ពស់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ម័គ្រចិត្ត តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៃការចែករំលែកនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។
ថ្ងៃសៅរ៍សប្បាយសម្រាប់ប៉ា និងកូន ខែ5~11 ទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃតួនាទីរបស់ឪពុកនៅក្នុងផ្ទះ ដោយឱ្យឪពុក និងកូនរបស់ពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពិសោធន៍ជាមួយគ្នា ដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាព និងចំណងមិត្តភាពរបស់ពួកគេ។
ជំរុំគ្រួសាររយៈពេល 2 ថ្ងៃ។ ខែ4~10 ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់គ្រួសារក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នា និងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីឱ្យសមាជិកគ្រួសារអាចទំនាក់ទំនង និងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានកាន់តែល្អ ដែលអាចជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តក្នុងចំណោមកុមារ និងជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្រួសារដ៏ល្អ។
ការអប់រំមនុស្សចាស់តាមដងផ្លូវ ខែ3~12 ជួយមនុស្សជំនាន់ផ្សេងៗគ្នាឱ្យមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក និងសម្របខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនទៅនឹងបរិយាកាសសង្គមបច្ចុប្បន្ន ។
ម្មវិធីជំនួយតាមដងលើផ្លូវ ខែ3~12 ផ្តល់កម្មវិធីផ្តល់ជំនួយជាច្រើនប្រភេទដល់ជនក្រីក្រ ដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចបង្កើតទំនាក់ទំនង ដែលមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានការគោរពខ្លួនឯងកាន់តែច្រើន។
ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់គ្រួសារ ខែ3~12 ជួយអោយគ្រួសារមានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងពិសេស និងបង្កើតចំណងមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំតាមរយៈសកម្មភាព ផ្សេងៗ
លក្ខណៈពិសេស កម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ភាសា ខែ2~12 ដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កុមារនៃគ្រួសារពហុវប្បធម៍ ដើម្បីរីកលូតលាស់ក្លាយជាសមាជិកដែលមានសុខភាពល្អនៃសង្គមដោយការផ្តល់សេវាគាំទ្រការអភិវឌ្ឍភាសាជាប្រព័ន្ធ និងវិជ្ជាជីវៈ
កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយការរៀបការ ខែ3~12 ជួយជនអន្ដោប្រវេសន៍ដោយការរៀបការឱ្យទទួលបាននូវការគោរពខ្លួនឯងកាន់តែប្រសើរឡើង និងសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ដោយបង្កើនកម្រិតជំនាញភាសាកូរ៉េរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីគាំពារកុមារ ខែ1~12 លើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់សមាជិកគ្រួសារដោយការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់កុមារដោយផ្តល់សេវាថែទាំកុមារនៅផ្ទះ និងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពការងារ-គ្រួសារសម្រាប់ឪពុកម្តាយ។